ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน ฐานหลอกลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน นายธีระศักดิ์ ทิพย์บุญศรี เป็นเวลา 10 ปี กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต ฐานหลอกให้ลูกค้าโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และเงินฝากเข้าบัญชีตนเอง ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารเกียรตินาคินภัทรและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างปี 2564-2565 นายธีระศักดิ์ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและ/หรือนำเงินสด

โดยแจ้งลูกค้าว่าจะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนให้ลูกค้า แต่นายธีระศักดิ์ไม่ได้ทำตามความประสงค์ของลูกค้าและนำเงินไปใช้ส่วนตัว และได้จัดทำเอกสารตารางการลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่าได้นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนจริง

               

นอกจากนี้ นายธีระศักดิ์ยังชักชวนให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับตน โดยให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว แต่ไม่ทำรายการตามความประสงค์ของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวม 6 ราย เป็นเงินจำนวนรวม 980,000 บาท ทั้งนี้ นายธีระศักดิ์ได้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายธีระศักดิ์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยมิชอบ และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนายธีระศักดิ์เป็นบุคลากร

ในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566***

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จทันที และตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนและบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในการโอนเงินลงทุนจะต้องโอนเข้าบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น

โดยไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน และไม่ฝากเอกสารสำคัญไว้กับผู้แนะนำการลงทุน เช่น ใบคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนที่ลงนามไว้ล่วงหน้า กรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

หมายเหตุ :

* ข้อ 23(1) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) และลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

** ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน

ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

*** หมายความว่า หากนายธีระศักดิ์มายื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในช่วงระยะเวลา

10 ปี นับจากวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ก.ล.ต. จะไม่รับพิจารณาคำขอดังกล่าวของนายธีระศักดิ์