ก.ล.ต. เฮียริ่งเปิดช่อง “ศูนย์ซื้อขาย-สำนักหักบัญชี” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำธุรกิจอื่นได้

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศการให้ความเห็นชอบศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการประกอบธุรกิจอื่น

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ) และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำนักหักบัญชีสัญญาฯ) ในการประกอบธุรกิจอื่น ตามมาตรา 74 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อให้สามารถขยายฐานประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนโดยรวม

เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจอื่นของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ก.ล.ต.จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการในการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ ในการประกอบธุรกิจอื่น ตามมาตรา 74 และมาตรา 89 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน-5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

               

ซึ่งผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหลักการดังกล่าว

ก.ล.ต.ได้ทบทวนหลักการพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เพื่อให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ สามารถขยายฐานประกอบธุรกิจได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนโดยรวม

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=926 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ :

พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายฯ (https://www.sec.or.th/TH/Documents/ActandRoyalEnactment/Act/act-derivatives2546-codified.pdf)

(1) มาตรา 22 บัญญัติว่า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกอบธุรกิจอื่นใดมิได้ เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

เมื่อสำนักงานได้รับคำขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สำนักงานพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอความเห็นชอบ และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว หากสำนักงานไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา หรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นใดไปยังผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ถือว่าสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบแก่การประกอบธุรกิจนั้นแล้ว

(2) มาตรา 74 บัญญัติว่า ให้นำความในมาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 27 และมาตรา 28 มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ โดยอนุโลม

(3) มาตรา 89 บัญญัติว่า ให้นำความในมาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 73 มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีสัญญาฯ โดยอนุโลม