SCB รับเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD ดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ออมเงิน

SCB

SCB ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ของการออมเงิน สู่ความมั่งคั่งทางการเงิน รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ทำรายการโอนสกุลเงิน USD กลับเป็นสกุลเงินบาท เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ SCB

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ออกโปรดักต์ใหม่ เอาใจคนถือเงินดอลลาร์ที่โอนจากต่างประเทศหรือต่างธนาคารด้วย “บัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD” ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% และ 5.10% ต่อปี ตามลำดับ

หรือ โอนเงินจากต่างประเทศ หรือต่างธนาคาร สกุลเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสกุลบาท รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

               

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST สามารถเลือกลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท Dual Currency Linked Note สกุล USD (Complex Product)

ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังในการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการออมเงินให้กับลูกค้าผู้ถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนด้วยอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่สูงโดนใจ

เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD  ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน และอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่งอกเงย ด้วยดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า และอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD  ประเภท 3 เดือน และ 6 เดือน หรือ สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ และสำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777 สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/deposits/foreign-currency-deposit-fcd.html