PTTGC แต่งตั้ง “ปรีดี ดาวฉาย” นั่งประธานบอร์ด แทน “ปิยสวัสดิ์” มีผล 15 พ.ย.

PTTGC

PTTGC แต่งตั้ง “ปรีดี ดาวฉาย” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน “ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์” มีผลตั้งแต่ 15 พ.ย. 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่องดังนี้

1.แต่งตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระแทน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

               
ปรีดี ดาวฉาย
ปรีดี ดาวฉาย

2.แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกอบด้วย 1.พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2.นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และ 3.นายปรีดี ดาวฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

โดยให้กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ลำดับที่ 1 และ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และลำดับที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

3.แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย 1.นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 2.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ 3.พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้กรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป