ศึกชิง CEO ปตท. จับตา “2 แคนดิเดต” ชิงดำ “อรรถพล” บอร์ดตั้ง “ผยง” คุมสรรหา

คงกระพัน อินทรแจ้ง - นพดล ปิ่นสุภา
คงกระพัน อินทรแจ้ง - นพดล ปิ่นสุภา

จับตา 2 ชื่อ “แคนดิเดต” ซีอีโอ ปตท. หลัง “อรรถพล” ครบวาระเดือน พ.ค. 2567  บอร์ดตั้ง “ผยง ศรีวณิช” นั่งประธานสรรหาเข้มข้น

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2567 หลังจากเข้ามารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งตามกระบวนการจะต้องเริ่มดำเนินการสรรหาก่อน 6 เดือน

รายงานข่าวระบุด้วยว่าในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ใช้เวลาประชุมยาวนานมาก เพื่อพิจารณาเรื่องการยื่นหนังสือลาออกของนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ปตท. ซึ่งคาดว่าจะมีผลวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้

               
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ขณะที่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหา จากเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบัน นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB)

และมีมติแต่งตั้ งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการ จากเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งยังได้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายพงศธร ทวีสิน จากกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธาน และมีนายณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ

แหล่งข่าวในวงการพลังงานเปิดเผยว่า คาดว่าคณะกรรมการสรรหาในชุดที่มีนายผยง เป็นประธานจะเริ่มกระบวนการสรรหา ซีอีโอ ปตท. ที่จะมาแทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่จะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2567 เนื่องจากตามกระบวนการจะต้องเริ่มสรรหาก่อนครบวาระ 6 เดือน

“แนวทางเป็นไปได้ทั้งการต่ออายุซีอีโอเดิม เพราะยังเหลืออายุการทำงานก่อนเกษียณในปี 2568 ในอดีตก็เคยมีการต่ออายุเมื่อซีอีโอครบวาระแรกแล้ว แต่ครั้งนั้นเมื่อครบวาระที่สองก็จะครบ 60 ปีพอดี แต่ถ้าไม่ต่อก็จะสรรหาใหม่ ซึ่งแคนดิเดตตอนนี้เท่าที่เห็นมี 2 คน คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท.”

แหล่งข่าวระบุว่า ในวงการพลังงานพูดกันถึง 2 รายชื่อ คือ คุณคงกระพัน หรือพี่เอ้ และคุณนพดล หรือพี่ต่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเคตรอบที่แล้วด้วย โดยต่างมีความรู้ความสามารถและเป็นลูกหม้อทั้งคู่ แต่แคแร็กเตอร์มีความแตกต่างกัน

“น่าจับตามองว่าเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นอย่างไร เพราะ ปตท.เป็นหน่วยงานสำคัญที่งบประมาณและบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการทำงานต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา คุณอรรถพลก็ทำได้ดี”

สำหรับประวัติ นายคงกระพัน อินทรแจ้งกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน อายุ 55 ปี วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ตุลาคม 2562, 4 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30), สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14), สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ส่วนคุณวุฒิการศึกษาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการบริหารบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาโครงการลงทุนที่สำคัญ การควบรวมกิจการระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการกิจการร่วมค้า

มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Emery Oleochemicals Group และกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Emery Oleochemicals Group ในประเทศมาเลเซีย Vencorex Holding ในประเทศฝรั่งเศส และ NatureWorks LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งประธานร่วม France-Thailand Business Forum โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจความร่วมมือกัน (Economic Collaboration) รวมทั้งการลงทุนและการค้าทั้งสองทาง (Two-way trade and investment) ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศศ

ดำรงตำแหน่งสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) รวมทั้งกรรมการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบในด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ส่วนการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

 • 21 ต.ค. 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 15 ส.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 29 ธ.ค. 2564-ปัจจุบัน ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. สำหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท Allnex
 • 8 ธ.ค. 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • 1 ก.ย. 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 8 พ.ค. 2566-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 23 ม.ค. 2566-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 25 ก.ค. 2565-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 14 มิ.ย. 2564-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 22 ต.ค. 2563-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 30 ก.ย. 2563-ปัจจุบัน กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 11 มี.ค. 2563-ปัจจุบันอุปนายก (ด้านสนับสนุน) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • 30 ม.ค. 2563-ปัจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • 30 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 3 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • 15 ส.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ก.ค. 2560-ปัจจุบัน ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 ต.ค. 2563-31 มี.ค. 2565 ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2563-15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท GC International Corporation
 • 1 ก.ค. 2558-15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation
 • 1 ก.ค. 2558-15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC
 • 24 ส.ค. 2563-25 มี.ค. 2564 กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • 6 พ.ย. 2562-20 ต.ค. 2563 กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2562-ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • ต.ค. 2562-ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 • 31 ต.ค. 2562-31 ส.ค. 2563 กรรมการบริษัท GC International Corporation
 • 9 ก.ย. 2551-31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • พ.ค. 2560-ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
 • ก.ค. 2558-ก.ย. 2562 กรรมการ และ President & CEO บริษัท PTTGC America Corporation
 • เม.ย. 2558-ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corporation
 • ก.พ. 2558-ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • ม.ค. 2558-ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Vencorex Holding
 • พ.ย. 2551-ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • พ.ย. 2551-ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • ก.ย. 2557-ธ.ค. 2561 กรรมการ และ Vice President บริษัท GC International Corporation (เดิมบริษัท PTTGC International (USA) Inc.)
 • ก.ย. 2557-ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
 • ต.ค. 2557-มี.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2560-30 ก.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ขณะที่ นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายอายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2554), Financial Statement for Director (FSD 12/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD), Lausanne, Switzerland
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption…International Cases and Practices, (14 ตุุลาคม 2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Mitsui-Harvard Business School Global Management Academy 2015 Japan – USA G-20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา : RoLD 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธันวาคม 2563-30 กันยายน 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 3 กรกฎาคม 2563-30 พฤศจิกายน 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2562-3 กรกฎาคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2558-31 มกราคม 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2557-2561 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • กรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)