JKN วอนเจ้าหนี้ “หุ้นกู้-แบงก์-คู่ค้า” ร่วมมือปรับโครงสร้างหนี้-ฟื้นฟูกิจการ

JKN

JKN ทำหนังสือถึงเจ้าหนี้ “หุ้นกู้-แบงก์-คู่ค้า-ผู้ถือหุ้น” วอนขอความร่วมมือแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อนุมัติการฟื้นฟูกิจการ ชี้เป็นวิธีการเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัท ย้ำไม่ได้มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ทำหนังสือชี้แจงถึงผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันทางการเงิน คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ว่า บริษัทขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า ตามที่ทุกท่านได้รับทราบเสมอมาว่าในการดำเนินธุรกิจตลอดมาของบริษัทนั้น บริษัทได้อาศัยแหล่งเงินทุนจากการดำเนินกิจการของบริษัทควบคู่กับแหล่งเงินทุนที่เกิดจากการออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ โดยบริษัทได้นำกระแสเงินสดที่ได้จากการประกอบกิจการมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตลอดมา

               

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายต่างมีความต้องการแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องปรับต้นทุนทางการเงินของตราสารหนี้ให้สูงขึ้นทุกปี ซึ่งกรณีดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องตกอยู่ในสภาวะขาดเงินทุนหมุนเวียนและขาดสภาพคล่องในท้ายที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเสมอมาในการเจรจาเพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ต่าง ๆ โดยบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือประวิงเวลาในการถูกบังคับชำระหนี้แต่อย่างใด แต่เนื่องจากบริษัทได้ประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดังนั้นบริษัทจึงได้พิจารณาและเชื่อมั่นว่า การฟื้นฟูกิจการจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่บริษัทต้องประสบอยู่ และหากได้มีการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการฟื้นฟูกิจการ

โดยได้รับความร่วมมือกับเจ้าหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านลิขสิทธิ์และมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ย่อมสามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไปเพื่อที่จะพัฒนาสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังสามารถดำเนินโครงการใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่จะสามารถนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายในจำนวนที่มากขึ้นต่อไปได้ ตลอดจนบริษัทจะสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต และจะทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้มากกว่าในกรณีที่กิจการของบริษัทต้องล้มละลาย

ทั้งนี้บริษัทจึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบ และขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณเอกชัย หมายเลขโทรศัพท์ 09-3816-9085 หรือคุณพุฒิกฤษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-3816-9096 หรือคุณสุพรรณี หมายเลขโทรศัพท์ 09-3816-9098