JKN ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบฯการเงิน ตลท.แจ้งเตือนนักลงทุนติดตามคำชี้แจงบริษัท

JKN เจเคเอ็น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลงบฯ การเงิน JKN เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบฯ การเงิน พร้อมติดตามคำชี้แจงของบริษัท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ขอให้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบฯการเงิน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ (1) การประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์เงินลงทุนในบริษัทย่อย เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์รายการ และค่าความนิยม รวม 10,789 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ ขณะที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,813 ล้านบาท (2) การขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ (3) การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ส่งผลให้ถือเป็นเหตุผิดนัดหนี้อื่น ๆ รวม 4,558 ล้านบาท โดยบริษัทยังไม่ตั้งประมาณการความเสียหายและดอกเบี้ยผิดนัดชำระ


ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน JKN และติดตามคำชี้แจงของบริษัท