เช็กเงื่อนไขกู้ “ออมสิน” ปลดหนี้นอกระบบ คุณสมบัติผู้กู้ต้องมีอะไรบ้าง ?

ออมสิน

เปิดเงื่อนไข “สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ” ธนาคารออมสิน ตรวจสอบรายละเอียดการขอกู้ คุณสมบัติ วงเงินกู้ที่นี่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐพยายามจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในวันนี้ (29 พ.ย. 66) ธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115

โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

ชื่อโครงการ

 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.75% ต่อเดือน

ระยะเวลาการชำระ

 • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

รายละเอียด-คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน กรณีผู้ค้ำประกันต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน หากมีเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำประกันได้ 1 คน
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง