JKN แต่งตั้ง 2 บริษัทที่ปรึกษา เตรียมพร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

JKN เจเคเอ็น

JKN ดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย-ที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมเดินหน้าจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ หลังศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้อง 29 ม.ค.นี้

วันที่ 8 มกราคม 2567 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

โดยศาลส้มละลายกลางได้กำหนดวันไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567 นั้น บริษัทขอแจ้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง

2. บริษัท เพลินจิต แอดไวเซอรี่ แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเสนอต่อเจ้าหนี้และศาลส้มละลายกลาง