ก.ล.ต.กล่าวโทษ มรกต ฉายทองคำ ต่อ บก.ปอศ. เหตุประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กล่าวโทษนายมรกต ฉายทองคำ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต

วันที่ 22 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากผู้ชี้เบาะแส และต่อมาตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม พบว่านายมรกต ฉายทองคำ มีพฤติกรรมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

โดยการให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์ หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการจัดการเงินทุนของบุคคลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ได้แก่ แอปพลิเคชั่น Clubhouse กลุ่ม LINE และ Facebook ซึ่งมีประชาชนทั่วไปเป็นสมาชิกจำนวนมาก โดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

การกระทำของบุคคลข้างต้นเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 90 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท

และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ก.ล.ต.จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง บก.ปอศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2191-9191 ต่อ 4000 เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

อนึ่งการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ


ทั้งนี้ ก.ล.ต.จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษแล้ว