ก.ล.ต. เฮียริ่งถึง 14 มี.ค. เพิ่มเกณฑ์แต่งตั้งบอร์ดตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เฮียริ่งถึง 14 มี.ค. แก้ไขคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มเกณฑ์ความรู้ด้าน ESG ด้านการติดตามดูแลการซื้อขาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมาย พร้อมยืดหยุ่นให้บอร์ด ก.ล.ต. ปรับปรุงประเภทความรู้ได้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ด ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักการของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ด ตลท.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

เพื่อให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (regulatory objectives)

โดยทาง ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักการดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.การเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์อีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) และด้านการติดตามดูแลการซื้อขาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย Surveillance/Regulatory Compliance)

2.การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=974 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567