ปปง. ยึดทรัพย์ ชนินทร์ คดีหุ้น STARK 34 รายการ กว่า 2,500 ล้านบาท

ชนินทร์ STARK Corporation

ปปง.แถลงยึดทรัพย์ชนินทร์ พร้อมพวก คดีหุ้น STARK เพิ่มอีก 34 รายการ มูลค่า 2,541 ล้านบาท เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยื่นคำร้องใน 90 วัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มติชน รายงานว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติยึด อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายคดีนายชนินทร์กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีหุ้น STARK ซึ่งมีนายชนินทร์เป็นประธานกรรมการบริษัท มีพฤติการณ์ตกแต่งงบการเงินของบริษัทเพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน

กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. เคยดำเนินการอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว 16 รายการ มูลค่า 354 ล้านบาท (คำสั่ง ย.222/2566) ล่าสุด คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) จำนวน 34 รายการ ประกอบด้วย ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก มูลค่าประมาณ 2,541 ล้านบาท เป็นคำสั่งที่ ย. 32/2567

หลังจากนี้ ปปง.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายใน 90 วัน ขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายต่อไป