ตลท. ต้อนรับหุ้น NL “บริษัทรับเหมา” ไอพีโอวันแรก 20 ก.พ.นี้

หุ้น NL

ตลาดหลักทรัพย์ฯต้อนรับหุ้น “เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์” ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น 20 ก.พ.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ 1,300 ล้านบาท หรือ IPO หุ้นละ 2.60 บาท แย้มมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 10 โครงการ มูลค่าที่ยังไม่รับรู้รายได้ 2,107 ล้านบาท

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯยินดีต้อนรับ บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NL” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

แมนพงศ์ เสนาณรงค์
แมนพงศ์ เสนาณรงค์

NL ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งให้บริการคลอบคลุมอย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคาร ในฐานะผู้รับเหมาหลัก โดยมีศักยภาพในการรับงานได้จากทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารที่มีโครงสร้างพิเศษและมาตรฐานเฉพาะทาง โดยเฉพาะอาคารสถานพยาบาล

โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากลูกค้าภาครัฐ จากงานประเภทสถานพยาบาล นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท จึงจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจด้านแรงงาน รวมถึงมีโรงงานตัดและดัดเหล็กเส้นเพื่อบริหารการใช้เหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้รองรับความต้องการของลูกค้าในงานตกแต่งภายในอาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่าที่ยังไม่รับรู้รายได้ 2,107 ล้านบาท

NL มีจำนวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วหลัง IPO 500,000,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 370,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 500,000,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 8.44 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 154.10 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ (NL) เปิดเผยว่า NL ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างครบวงจร โดยมีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วกว่า 43 ปี บริษัทมีทีมงานผู้บริหารและทีมวิศวกรซึ่งมีความชำนาญ ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีคุณภาพ และสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับดำเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

NL มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด และแผนการขยายกิจการในอนาคต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ภายหลังการเสนอขายไอพีโอ NL จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มของครอบครัวโรจน์เลิศจรรยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทถือหุ้นรวม 73.62% แบ่งเป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์แอล จรรยา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30% และการถือหุ้นรายบุคคลรวม 43.62%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.nldplc.com และ www.set.or.th