พฤกษา เคาะปันผลอีก 0.65 บาท ตั้ง “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส” นั่งรองประธาน

พฤกษา

“พฤกษา โฮลดิ้ง” บอร์ดเคาะปันผลอีก 0.65 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 1 มี.ค.นี้ กำหนดจ่าย 24 พ.ค. 2567 ชงผู้ถือหุ้นอนัมัติ 26 เม.ย. แต่งตั้ง “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส” นั่งรองประธานกรรมการควบกรรมการอิสระ พร้อมอนุมัตินโยบายจ่ายค่าตอบแทนบอร์ดประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 33.5 ล้านบาท ไม่รวมโบนัส ประธานบอร์ดรับ 320,000 บาทต่อเดือน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์ เลขานุการบริษัท บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจะต้องมีรายชื่อปรากฏในวันที่ 4 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือวันที่ 1 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 รายคือ 1.ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2.นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการการลงทุน

3.นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยมีอยู่เดิมด้วย

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 12 ราย

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

และพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 33,500,000 บาท (ไม่รวมโบนัส) เท่ากับปี 2566 โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคือ

  • ประธานกรรมการ 320,000 บาทต่อเดือน
  • กรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อเดือน
  • กรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน
  • ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุม 50,000 บาทต่อครั้ง
  • กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ: 1.ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

2.ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต

3.สวัสดิการของบริษัทที่ให้แก่กรรมการ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.นโยบายการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2566 คือระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้