คปภ. เพิ่ม “รองเลขาฯด้านส่งเสริมพัฒนา” รับสมัครจนถึง 15 มี.ค.นี้

คปภ.

คปภ.เพิ่มตำแหน่ง “รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและพัฒนา” ประกาศรับสมัครตั้งแต่ 1 มี.ค. จนถึง 15 มี.ค.นี้

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและพัฒนา”

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ.มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านส่งเสริมและพัฒนา รองจากเลขาธิกร คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ.กำหนด

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
– สามารถทำงานให้แก่สำนักงาน คปภ.ได้เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
– มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
– มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
– มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

Advertisment

(ก) ในกรณีที่เป็นพนักงานสำนักงาน คปภ. ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยเลขาธิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ข) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ค) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

Advertisment

(ง) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัย

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https:/www.oic.or.th และเมื่อสำนักงาน คปภ.ได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะจัดส่งเอกสารใบสมัครเพื่อยืนยันการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อพร้อมจัดส่งคู่มือแนะนำการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร

ผู้สมัครสามารถจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2567 วันสุดท้ายไม่เกิน 16.30 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

ส่วนกรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงเลขาธิการ คปภ. และให้มายื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรองเลขาธิการจะพิจารณาข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านส่งเสริมและพัฒนา สำนักงาน คปภ. จากข้อมูลที่ได้รับ จากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่ผ่านการประเมินผลเบื้องต้นมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่

ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ทัศนคติต่อองค์กร ภาวะผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาไหวพริบ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ของผู้สมัครประกอบกัน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คปภ. หมายเลขโทรศัพท์ 08-1174-8898 ในวันและเวลาทำการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] หรือสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th