สินมั่นคงฯ เลื่อนส่งงบปี’66 อ้างถูก คปภ.ควบคุม ต้องใช้เวลาตรวจข้อมูล

สินมั่นคง

สินมั่นคงประกันภัย เลื่อนส่งงบการเงินประจำปี 2566 อ้างถูกสำนักงาน คปภ.ควบคุม การดำเนินงานบางส่วน ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจข้อมูล

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล กรรมการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 บริษัทขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานบางส่วนของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม โดยสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทำให้มีการปฏิบัติงานบางส่วนต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น และต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท มีความครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องจัดส่งงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนด

ดังนั้นบริษัทจึงขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ออกไป โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็วที่สุด หากมีความคืบหน้าประการใดเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป