2 แบงก์ใหญ่ เตรียมจ่ายเงินปันผล เดือน พ.ค.นี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไฟเขียวแล้ว

หุ้นปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบงก์ “กรุงเทพ-กสิกรไทย” มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2566 แล้ว งวดสุดท้ายจ่ายแบบจุก ๆ ดีเดย์ 10 พ.ค.นี้

วันที่ 12 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (11 เม.ย.) มีการประชุมผู้ถือหุ้นของ 2 แบงก์ใหญ่คือ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละแบงก์ก็ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

โดยในส่วนธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 35.60 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมยายน 2567

ด้านธนาคารกสิกรไทย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้น

Advertisment

2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 1,184,663,7 96.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท เป็นเงิน 14,215,965,558.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 15,400,629,354.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2566 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จำนวนหุ้นละ 2.1395 บาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวนหุ้นละ 3.8605 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 23/77 และอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามลำดับ