กรมสรรพากรคุมเข้ม ผู้ตรวจสอบ-รับรองบัญชี ห้ามรับรองบัญชีเกิน 300 รายต่อปี

กรมสรรพากรคุมเข้มผู้ตรวจสอบ-รับรองบัญชี กำชับห้ามรับงานเกินกว่า 300 รายต่อปี ผิดจรรยาบรรณ เสี่ยงไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพที่ต้องตรวจสอบ ระวังขาดความน่าเชื่อถือในวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากรได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบประเด็นข้อบกพร่องด้านจรรยาบรรณกรณีการตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และกรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีทราบความเสี่ยงงบการเงินมีข้อบกพร่อง ที่เป็นผลมาจากคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ขาดความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีปฏิบัติงานเกินความรู้ความสามารถ เช่น กรณีผู้ตรวจสอบ และรับรองบัญชีรับงานเกินกว่า 300 รายต่อปี และผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีมีผู้ช่วยปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพที่จะต้องตรวจสอบ (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 เรื่อง กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 “๒.๒.๒ ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า ๓๐๐ รายต่อปี”)

2.ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่อยู่ในสถานะที่ปฏิบัติงานและรับรองงบการเงินได้ เช่น กรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีขาดต่ออายุ สิ้นสภาพ ตาย เพิกถอน (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.123/2545 เรื่อง กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 “2.5.1 ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอื่น”)

Advertisment

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0-2272-9172, 0-2272-9174 และ 0-2272-9816 หรือสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ