แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ QHHRREIT พร้อมลงทุนเพิ่ม “รร.เซนเตอร์ พอยต์ สีลม”

Centre Point

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ QHRR เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหุ้นไทย แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHRREIT) พร้อมลุยลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเข้ากอง “โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลม” มูลค่าไม่เกิน 860.31 ล้านบาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หรือ QHHR ซึ่งเป็นกองที่ลงทุน freehold ในโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี และโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท และ leasehold ในโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ QHHR จากตลาดหุ้นไทย ในวันที่ 29 พ.ค. 2567

เนื่องจากแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR) เป็น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHRREIT)

ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม QHHR แจ้งการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม QHHR ให้แก่กองทรัสต์ QHHRREIT ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา

และ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม QHHR เลิกกองทุนรวม QHHR ในวันที่ 27 พ.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันทำการถัดจากวันที่จะมีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม QHHR ให้แก่กองทรัสต์ QHHRREIT โดย หุรอบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในฐานะผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จต่อไป

Advertisment

สำหรับข้อมูลกองทรัสต์ QHHRREIT (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566) มี บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และมี บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เป็นทรัสตี และมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

โดยสัดส่วนการลงทุน (ภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 คือ กรรมสิทธิ์ (freehold) 76.3% และสิทธิให้เช่า (leasehold) 23.7%

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน คือ 1.กรรมสิทธิ์ของโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี ราคาประเมิน 1,889.28 ล้านบาท 2.กรรมสิทธิ์ของโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท ราคาประเมิน 2,060 ล้านบาท 3.สิทธิการเช่าของโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน ราคาประเมิน 210 ล้านบาท (ประเมินโดยบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด)

และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 คือ สิทธิการเช่าของโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สีลม มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 860.31 ล้านบาท

Advertisment

ประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นของกองทรัสต์ QHHRREIT ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567 กรณีทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม ภายใต้กองทรัสต์ QHHRREIT อยู่ที่ 0.76 บาท/หน่วย และประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 10.95%

สำหรับโครงสร้างเงินทุน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566) มีสินทรัพย์รวม 4,392.04 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 139.31 ล้านบาท และมีส่วนทุน 4,252.73 ล้านบาท สัดส่วนการกู้ยืม 2.39% ของสินทรัพย์รวม โดยการระดมทุน มีเงินกู้ยืมวงเงิน ไม่เกิน 1,395 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการกู้ยืมภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประมาณไม่เกิน 24.32%