ก.ล.ต. เล็งปลดล็อคทุนขั้นต่ำโบรกเกอร์ หวังเอื้อพัฒนานวัตกรรมการเงินใหม่ๆ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) ร่างประกาศ 3 ฉบับ เกี่ยวกับการกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วสอดคล้องกับความเสี่ยงและเอื้อต่อการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

ด้วยการกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปัจจุบัน มีรูปแบบการกำหนดตามประเภทใบอนุญาต ซึ่งมีลักษณะรวมกันเป็นชุด (package) โดยแต่ละ package สามารถประกอบธุรกิจได้หลายประเภท อาทิ ใบอนุญาตแบบ ก. ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมถึงการจัดการเงินร่วมลงทุน ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์หรือประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว และมีความเสี่ยงต่ำ ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วสูงเกินจำเป็น และอาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบและระดับความเสี่ยงของธุรกิจ อีกทั้ง ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ เช่นการนำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ มาใช้


ทั้งนี้ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยในครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำร่างประกาศจำนวน 3 ฉบับ และเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง หลังจากที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาและได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาแล้ว
อย่างไรก็ตามก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail ที่ [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2560