สรรพากรจัดเก็บภาษี 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 62 เกินเป้า 2.2 หมื่นล้านบาท

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) ได้จำนวน 956,684 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ (2.0 ล้านล้านบาท) 22,314 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 และสูงกว่าปีก่อนถึง 57,251 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 23,695 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 19,525 ล้านบาท เนื่องจากการเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีและระดับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูง

– ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได้ 36,184 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2,149 ล้านบาท เนื่องจาก การเร่งโอนอสังหาริมทรัพย์ก่อนมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้านหลังที่สองเริ่มบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2562

– อากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 9,447 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 424 ล้านบาท เนื่องจากการติดตามจัดเก็บภาษีจากการทำสัญญาและตราสารเพิ่มขึ้นตามโครงการลงทุนภาครัฐและเอกชน และการโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

โฆษกกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2562 การจัดเก็บภาษีขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ผันผวน อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยการส่งเสริมความสมัครใจในการเสียภาษีผ่านการประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัล การติดตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยใช้ Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบเพื่อติดตาม ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การติดตามผู้ประกอบการรายสำคัญในท้องที่ การบูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกเพื่อเชื่อมโยงไปยังรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน


ทั้งนี้ กรมสรรพากรมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2562 จะสามารถจัดเก็บรายได้ สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนสำคัญ ในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ ให้ยั่งยืนต่อไป”