เริ่มแล้วสัมมนา MDRT DAY 2019 งานรวมพลนักขายประกันเงินล้าน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินชั้นสูง (Million Dollar Round Table : MDRT ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”

โดยได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คน และหลอมรวมเข้ากับการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพ กลายเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง Landscape ของทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมประกันภัย นอกจากนี้การยังเผชิญกับการขับเคลื่อนไปสู่สังคมผู้มีอายุยืนยาว (Longevity Society) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Tech Society อย่างเต็มรูปแบบ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งของทั้ง สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงคนกลางประกันภัยที่ต้องปรับปรุงการทำงานให้มีความทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการและช่วยกำจัด Pain Point ต่างๆ ของผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ความสำคัญและให้การยอมรับมาโดยตลอด ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับตนเอง และรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยต่อไป