ก.ล.ต.จัด “SEC Boot Camp” สนับสนุน Green Bond ส่งเสริมตลาดทุนยั่งยืน

ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานอบรมหัวข้อ “SEC Boot Camp: Your Practical Guide to Issuing Green Bonds” เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และการมีส่วนร่วมของตลาดทุนไทยในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนไปสู่ยุคความยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า การพัฒนาตลาดทุนสู่ความยั่งยืนนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ ก.ล.ต. ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาตลาดทุนไทยด้านความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการส่งเสริมให้กิจการในตลาดทุนตระหนักถึงการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้ผลักดันให้ภาคธุรกิจพัฒนาสู่ความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้มีการออกเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขาย Green Bond รวมทั้งตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เมื่อต้นปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เกิดช่องทางสำหรับภาคธุรกิจในการระดมทุนไปใช้
ในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ filing) จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ และร่วมกันระดมทุนผ่านตราสารดังกล่าว ซึ่งจะช่วยยกระดับบทบาทของตลาดทุนในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลักดันให้เกิดกรณีตัวอย่างที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น

Advertisment

ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme ที่บริหารโดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) มีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศให้ความรู้และคำปรึกษาในเชิงลึก เกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ (taxonomy) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการออกและเสนอขาย Green Bond ในลักษณะเฉพาะเจาะจง สอดคล้องความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บริษัทและองค์กรที่สนใจออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์ และอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับผู้ออกเสนอขายตราสารเพื่อความยั่งยืน (Green, Social and Sustainability Bond) ของผู้ประกอบการไทยที่ผ่านมา มีจำนวน 5 บริษัท มูลค่าการระดมทุนรวมกันมากกว่า 30,000 ล้านบาท และจากประสบการณ์ของผู้ออก พบว่าสามารถขยายฐานผู้ลงทุนให้กว้างและหลากหลายขึ้น ลดต้นทุนจากการจ่ายผลตอบแทน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ตราสารเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์แก่ผู้ระดมทุนและยังช่วยสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย