BDMS ทุ่มเงิน 8.5 หมื่นล้านเทคโอเวอร์ “รพ.บำรุงราษฎร์” คาดราคาซื้ออาจพุ่งแตะ 1.02 แสนล้าน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 ได้อนุมัติให้เข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ (BH) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์

โดยบริษัทจะเสนอซื้อหุ้นที่เหลือของ BH จํานวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นบุริมสิทธิ์จํานวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด และหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกอบด้วยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จํานวน 137,362,636 หุ้น จากปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญ BH จํานวน 182,513,006 หุ้น คิดเป็น 24.99% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่า 85,612,731,500 บาท ทั้งนี้ราคาเสนอซื้ออาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ หรือจะมีการปรับราคาเสนอซื้อมูลค่ารวมของการทําคําเสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500-102,735,277,800 บาท ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว โดยบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดไว้สําเร็จครบถ้วน

อย่างไรก็ดีบริษัทสงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ BH มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีย้อนหลัง โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับราคาเสนอซื้อสุดท้ายบริษัทจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดมีอำนาจในการกำหนด แก้ไข และปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย

“วัตถุประสงค์ในการลงทุนธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการ ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและมีค่ารักษาพยาบาลไม่สูงเมื่อเทียบคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทําให้ สามารถดึงดูดผู้ป่วยจากทั่วโลก อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เนื่องจาก ประเทศไทยและภูมิภาคกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร ประกอบการให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวและการเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ

ราคาหุ้นบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH เมื่อวันที่ 2ุ6 ก.พ. ปิดที่112.00 บาท ลดลง 4.27% ราคาสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 114.00 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 107.50 บาท มีมูลค่าการซื้อขายรวม 637.00 ล้านบาท

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ BH ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 24.92%
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14.65%
3.UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 8.44%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8.33%
5. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 3.59%
6. สำนักงานประกันสังคม 3.36%
7.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.92%
8.GIC PRIVATE LIMITED 1.74%
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 1.69%
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 1.56%
11. นายชัย โสภณพนิช 1.40%
12. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 0.80%
13. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 0.74%
14. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 0.72%
15. นายชาลี โสภณพนิช 0.72%
16. นายชาตรี โสภณพนิช 0.51%

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ข อให้ผ้ลูงทุนติดตามข้อมลู การทำ คำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH” จากข่าวของ BDMS ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ BDMS มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ราคา 125 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ การปรับ ราคาเสนอซื้อบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ BDMS ในระบบข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 27 ก.พ.2563

ด้านนางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH กล่าวว่า บริษัทรับทราบการแสดงความประสงค์จะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการโดยสมัครใจจาก BDMS โดย BDMS ในฐานะผู้ทำคําเสนอซื้อมีความประสงค์จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทในราคาหุ้นละ 125 บาท หรือราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่ เกิน 20% ของราคาที่เสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว

อ่านฉบับเต็มที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ