หวั่นแพร่โควิด-19! บจ.ป่วนวิ่งเปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอลหม่าน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) หลายแห่งได้แจ้งนโยบายเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อสอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เริ่มที่ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU เดิมได้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่เป็นห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5) ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุม

บมจ.กรีน รีซอร์สเซส หรือ GREEN ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นั้น ทางบริษัทมีความประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุม จากเดิม ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุ มวิภาวดี 1 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนเป็นห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 ทั้งนี้กำหนดการประชุมยังคงเป็นวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.ดังเดิม โดยมีวาระการประชุมเช่นเดิม

บมจ.เอ็นเอฟซี หรือ NFC ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์2563 ได้มีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสิเดนซ์ (บางนา ทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตําบลบางแก้วอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ทราบแล้วนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และบริษัทได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายใต้สถานการณ์การระบาด บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็ น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม จากเดิมประชุม ณ ห้อง study Room ชั้น 2 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

บมจ.บ้านปู เพาเวอร์หรือ BPP ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของไวรัส COVID-19 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวม 26 ประเภท รวมถึงการปิดห้างสรรพสินค้าเป็นเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เบื้องต้นบริษัทจะดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะดำเนินการแจ้งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบโดยทันที

บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ระบุว่าบริษัทจะดําเนินการนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563 พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และจะดําเนินการ แจ้งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบโดยทันที โดยท่านผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับที่ได้จัดส่งไปถึงท่านได้ตามเดิม และจัดส่งกลับมายังบริษัทด้วยไปรษณีย์ตอบรับที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 9 เมษายน 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบต่อไป

บมจ.ราชกรุ๊ป หรือ RATCH ตามที่คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยจากผลของการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาให้เลื่อนประชุมออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกระเบียบวาระและรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันประชุมขึ้นใหม่โดยเร็ว

บมจ. จี แคปปิตอล หรือ GCAP ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอสเตอร์ ชั้น 14 โรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพ เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 เจ้าของสถานที่จัดการประชุมได้แจ้งมายังบริษัทเกี่ยวกับ เหตุขัดข้องในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันและเวลาดังกล่าว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ประกาศ กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นบริษัทจึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อ สถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ