ผู้ถือหุ้น “เคทีซี” อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้าน ลุยขยายธุรกิจ-รีไฟแนนซ์

นายบูชา ศิริชุมแสง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 ก.ค.63 ได้มีมติให้บริษัทอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) หรือเพื่อนำไปไช้ในการลงทุนใน/ให้กู้ยืมแก่บริษัทลูกของบริษัท

2.ประเภ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนงินต้น หรือคืนงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

3.จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

4.การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในการเสนอขาย
วงจำกัด และหรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเทสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

5.อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

6.อายุ : สำหรับหุ้นกู้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และลำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10

7.การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

8.เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วีธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้เงินจะนำมาใช้กับหุ้นกู้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 19) ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ด้วย

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ