หุ้นไอพีโอน้องใหม่ “CV” เปิดเทรดวันแรก 3.96 บาท ราคาเหนือจอง 1.54%

“โคลเวอร์ เพาเวอร์(CV)” หุ้นน้องใหม่สายพลังงานหมุนเวียน เปิดซื้อขายวันแรกราคาหุ้นอยู่ที่ 3.96 บาท ราคาเหนือจอง 1.54% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.06 บาท จากราคาไอพีโอที่ 3.90 บาท เล็งนำเงินขยายธุรกิจทั้งใน-ต่างประเทศ-ชำระคืนเงินกู้-เงินทุนหมุนเวียน

วันที่ 2 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CV” จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 320 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ มีราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 3.96 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือคิดเป็น 1.54% จากราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 3.90 บาทต่อหุ้น

CV มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ที่ 640 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 960 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 320 ล้านหุ้น ซึ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไปเมื่อระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.64 ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,248 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ 4,992 ล้านบาท

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV กล่าวว่า เป้าหมายหลังจากการเข้าจดทะเบียนจะต้องเร่งการลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 4 โครงการ แบ่งออกเป็น 3 โรงไฟฟ้าชีวมวล และ 1 โรงไฟฟ้าขยะ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.2 เมกะวัตต์ รวมไปถึงขับเคลื่อนธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร ซึ่งเชื่อว่าการระดมทุนครั้งนี้จะมีฐานเงินทุนที่แข็งแรงและสามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ประกอบด้วย 1.เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ภายในปี 2564-2566 คือ 1.1.การเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 110 ล้านบาท (ภายในปี 64)

1.2.พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 39.8 เมกะวัตต์ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 450 ล้านบาท (ภายในปี’64-66)

1.3.พัฒนาโครงการ และเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมไปถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในไทยและต่างประเทศ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 180 ล้านบาท (ภายในปี’64-66)

2.ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมกรรมการ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 330 ล้านบาท (ภายในปี’64) ภายในปี’64 วงเงิน 330 ล้านบาท

3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 125 ล้านบาท (ภายในปี’64-66)

ทั้งนี้จำนวนเงินและระยะเวลาที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเบื้องต้นของบริษัท เป็นการประมาณการตามแผนธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้แผนงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และแผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้

โดยมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

อนึ่ง บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 150 ล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการแรกที่จังหวัดแพร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) มายาวนานกว่า 15 ปี

ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SBC) และบริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SBE) มีนายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 640 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้ว 480 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 960 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 640 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,280 ล้านหุ้น