“ศรีพันวา” โต้ปมเอกสารสิทธิที่ดิน ‘ไม่ชอบด้วยกฎหมาย’ แค่ความเห็น DSI

ศรีพันวา

ผู้จัดการกองทรัสต์ “SRIPANWA” แจงกรณีเอกสารสิทธิที่ดิน ‘อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย’ แค่ความเห็นดีเอสไอ เบื้องต้นยังไม่สรุปผลถูกผิด ยืนยัน “ศรีพันวา” ยังเปิดดำเนินการตามปกติ

 

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางวิไล อินทกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (CIRM) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ได้รับทราบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เรื่องกรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาต่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 โดยเนื้อหาในข่าวดังกล่าวแจ้งว่า

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินจำนวน 8 แปลง และไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน 1 แปลง ซึ่งไม่ได้ระบุเลขที่ เอกสารสิทธิ โดยใช้วิธี อ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว สรุปผลการตรวจสอบว่า “อาจเป็นการออกเอกสารสิทธิที่ดิน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปนั้น

CIRM ขอเรียนชี้แจงว่า จากเนื้อหาในข่าว เป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ที่ร้องขอให้ตรวจสอบได้ทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาและความเห็นของกรมสอบสวบคดีพิเศษในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ใช่การสรุปและตัดสินว่ามีบุคคลใด ได้กระทำผิดในเรื่องใดหรือข้อกฎหมายใดๆ อีกทั้งยังไม่ได้มีการระบุว่า ที่ดินที่อ้างถึงเป็นที่ดินในส่วนที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุนหรือไม่

และการสืบสวนดังกล่าวยังไม่ใช่คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิศษที่จะต้องคำเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวบคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้พิจารณายุติเรื่องการสอบสวน และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางบริษัทชาญอิสสระเรสซิเดนซ์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการศรีพันวา อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทราบข้อมูลที่ดินที่ถูกกล่าวอ้างถึง หลังจากได้ข้อมูลที่ชัดเจน กองทรัสต์ SRIPANWA จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกันยายน และ ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ปลัดจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนที่ดินภูเก็ตได้เข้าสำรวจโครงการศรีพันวา และตรวจสอบเอกสารสิทธิทั้งหมดและได้ให้การยืนยันต่อสาธารณชน รวมถึงเข้าชี้แจงและยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรว่า เอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวา ออกมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังมีการครอบครองโดยประชาชนและเปลี่ยนมือมาหลายรายก่อนมาถึงบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด เจ้าของโครงการ

และโครงการศรีพันวาไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดินในเขตป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติ หรือที่ราชพัสดุ ตลอดจนไม่ทับซ้อนกับที่ดินหน่วยงานใด และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจสอบและแถลงข่าวจากการเข้าสำรวจโครงการในช่วงเดียวกันว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติเช่นกัน

กองทรัสต์ SRIPANWA ขอเรียนยืนยันว่า ปัจจุบันโครงการศรีพันวายังเปิดดำเนินการตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ กองทรัสต์จะติดตามและประเมินข้อมูลร่วมกับ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด อย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ รวมถึงแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป