สรรพากรรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

สรรพากร

กรมสรรพากรรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 จากผลงาน “มาตรการภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุและคนพิการ)” โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคขั้นพื้นฐาน โดยที่ผ่านมากรมสรรพากรได้มีการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ เป็นต้น ตัวอย่างของมาตรการภาษีของกรมสรรพากรที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้พิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนั้น


นอกจากนี้ หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทำงานสามารถหักรายจ่ายค่าจ้างคนพิการได้ 2 เท่า และหากจ้างคนพิการเข้าทำงาน  เกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีเงินได้สามารถหักรายจ่ายได้ 3 เท่า มาตรการภาษีสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่าย   ประเภทเงินเดือน และค่าจ้างสำหรับการจ้างบุคลากรผู้สูงอายุ และมาตรการภาษีสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ

ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะออกแบบนโยบายภาษีสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารภายในองค์กรก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยได้ดูแลและเปิดโอกาสกับบุคลากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence RD) โทร.1161

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ