ส่องรายได้-ผู้ถือหุ้นใหญ่ “เฮลท์ลีด” ก่อนเทรดตลาด mai (พรุ่งนี้) 3 ธ.ค.

บมจ. เฮลท์ลีด หรือ (HL) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน บมจ.ไอแคร์ เฮลท์  ซึ่งประกอบธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ  ผ่านร้านขายยา 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare-Pharmax-vitaminclub-Super Drug”

วันที่ 2 ธันวาคม  2564  บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)  หรือ HL ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมกว่า 10,000 รายการ ผ่านร้านขายยา 4 แบรนด์ ได้แก่  iCare-Pharmax-vitaminclub และ Super Drug  และถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท  เฮลทิเนส จำกัด  ซึ่งประกอบธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ PRIME และ Besuto

   โครงสร้างรายได้

โดยโครงสร้างของรายได้ของกลุ่มบริษัท แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 และ 2564 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้

ขายหุ้นไอพีโอ 72 ล้านหุ้น

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

  • เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 64,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
  •  เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 7,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

HL เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 9.80 บาท จองซื้อ 25-26 และ 29 พ.ย. นี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 679.26 ล้านบาท ไปใช้ดังต่อไปนี้


จ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40%

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของแต่ละบริษัทย่อย ในแต่ละปี โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ