ยื่นภาษีไม่ทัน ทำอย่างไร ? ยื่นย้อนหลังได้หรือไม่ เสียค่าปรับเท่าไร ?

ยื่นภาษี

บุคคลธรรมดา ไม่ได้ยื่นภาษี – ยื่นภาษีไม่ทันเวลาที่กำหนด ต้องทำอย่างไร กรมสรรพากร มีบทลงโทษอะไรบ้าง 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในทุกปีประชาชนผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษี จะต้องยื่นแบบภาษีเพื่อแสดงรายได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ตามกฎหมายสรรพากร โดยภาษีดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

แต่หากใครที่หลงลืม หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถยื่นภาษีได้ทันเวลา ทางกรมสรรพากรก็ได้เปิดโอกาสให้แก้ตัว พร้อมกับบทลงโทษโดยการเสียค่าปรับ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สรุปมาให้ดังนี้

               

ยื่นภาษีไม่ทันทำอย่างไร

บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี จะต้องไปยื่นด้วยตนเองอีกครั้งที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยจะต้องเตรียมเอกสารประกอบไปด้วย ดังนี้

  • แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อยภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
  • เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)

นอกจากเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีแล้ว จะต้องเตรียมเงินเพื่อชำระเงินภาษี และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามกฎหมายสรรพากร ดังนี้

บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

  • ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

ทั้งนี้ หากไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเพียงค่าปรับอย่างเดียว

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ มีเงื่อนไขการชำระเงินและเสียค่าปรับดังนี้

  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
  • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 วันไหน

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับกรมสรรพากร สามารถทำได้ 2 วิธี และมีการกำหนดเวลาที่ต่างกัน ดังนี้

  • ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565