BTS เปิดขายหุ้นกู้ยั่งยืน 4 รุ่น 11,000 ล้าน จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.40%

BTS

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 4 รุ่น วงเงินรวม 11,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.40% เปิดจอง 29 เม.ย.-5 พ.ค. 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ว่า ได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น มูลค่าการเสนอขายรวม 11,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้จองซื้อแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2565 และวันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย

– หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2.79% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 6 พฤษภาคม 2568 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากหุ้นกู้สถาบันการเงิน (ผลตอบแทนหุ้นกู้รุ่นอื่นในตลาด อายุ 3 ปี และอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.74% ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 จัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจถูกปรับขึ้นหรือลง 1 ครั้ง ในงวดสุดท้ายของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 หากผู้ออกหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จะถูกปรับลดลง แต่หากไม่สำเร็จอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเพิ่มขึ้น ดังนี้

– SPT 1: อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นหรือลง (แล้วแต่กรณี) ในอัตรา 0.05% ต่อปี
– SPT 2: อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นหรือลง (แล้วแต่กรณี) ในอัตรา 0.05% ต่อปี

Advertisment

สำหรับตัวชี้วัด KPI 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีเป้าหมาย SPT 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินระดับ 2.55 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567

และตัวชี้วัด KPI 2: การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งหมด รวมถึงการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว การใช้ไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้า อาคาร และศูนย์ซ่อมบำรุง มีเป้าหมาย SPT 2: การผลิต หรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมาใช้สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่น้อยกว่า 10% ของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567

– หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 6 พฤษภาคม 2570 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 2,800 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากหุ้นกู้สถาบันการเงิน (ผลตอบแทนหุ้นกู้รุ่นอื่นในตลาด อายุ 3 ปี และอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.40% ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 จัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

สำหรับตัวชี้วัด KPI 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีเป้าหมาย SPT 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินระดับ 2.55 และระดับ 2.69 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567 และสิ้นปีบัญชี 2568/2569 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2569

Advertisment

และตัวชี้วัด KPI 2:การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งหมด รวมถึงการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว การใช้ไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้า อาคาร และศูนย์ซ่อมบำรุง มีเป้าหมาย SPT 2: การผลิต หรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มาใช้สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่น้อยกว่า 10% ของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567 และสิ้นปีบัญชี 2568/2569 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2569

หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน SPT 1 และ SPT 2 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองเป้าหมายได้ภายในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2567 และ 31 มีนาคม 2569 จำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 หรือจำนวนเงินเท่ากับ 1.4 ล้านบาทต่องวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง และจำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตรา 0.05% ต่อปีของมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 หรือจำนวนเงินเท่ากับ 7 แสนบาทต่องวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการตามภาระผูกพันดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถบรรลุเป้าหมายจะไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามภาระผูกพัน

– หุ้นกู้ชุดที่ 3 รุ่นอายุ 7 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 6 พฤษภาคม 2572 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,800 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากหุ้นกู้สถาบันการเงิน (ผลตอบแทนหุ้นกู้รุ่นอื่นในตลาดอายุ 3 ปี และอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.83% ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 จัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

สำหรับตัวชี้วัด KPI 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีเป้าหมาย SPT 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินระดับ 2.55 และระดับ 2.69 และระดับ 2.74 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567 และสิ้นปีบัญชี 2568/2569 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2569 และสิ้นปีบัญชี 2570/2571 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2571

และตัวชี้วัด KPI 2:การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งหมด รวมถึงการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว การใช้ไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้า อาคาร และศูนย์ซ่อมบำรุง มีเป้าหมาย SPT 2: การผลิต หรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มาใช้สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่น้อยกว่า 10% ของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567 และสิ้นปีบัญชี 2568/2569 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2569 และสิ้นปีบัญชี 2570/2571 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2571

หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน SPT 1 และ SPT 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองเป้าหมายได้ภายในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2567 และ 31 มีนาคม 2569 จำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 3 หรือจำนวนเงินเท่ากับ 1.9 ล้านบาทต่องวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง และจำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตรา 0.05% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 3 หรือจำนวนเงินเท่ากับ 9.5 แสนบาทต่องวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการตามภาระผูกพันดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถบรรลุเป้าหมายจะไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามภาระผูกพัน

– หุ้นกู้ชุดที่ 4 รุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 6 พฤษภาคม 2575 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากหุ้นกู้สถาบันการเงิน (ผลตอบแทนหุ้นกู้รุ่นอื่นในตลาดอายุ 3 ปี และอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.26% ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 จัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

สำหรับตัวชี้วัด KPI 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีเป้าหมาย SPT 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินระดับ 2.55 และระดับ 2.69 และระดับ 2.74 และระดับ 2.76 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้โดยสาร สำหรับการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567 และสิ้นปีบัญชี 2568/2569 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2569 และสิ้นปีบัญชี 2570/2571 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2571 และสิ้นปีบัญชี 2573/74 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2574

และตัวชี้วัด KPI 2:การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งหมด รวมถึงการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว การใช้ไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้า อาคาร และศูนย์ซ่อมบำรุง มีเป้าหมาย SPT 2: การผลิต หรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มาใช้สำหรับการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่น้อยกว่า 10% ของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายในสิ้นปีบัญชี 2566/2567 โดยวันประเมินผลคือ 31 มีนาคม 2567 และสิ้นปีบัญชี 2568/2569 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2569 และสิ้นปีบัญชี 2570/2571 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2571 และสิ้นปีบัญชี 2573/2574 ในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2574

หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน SPT 1 และ SPT 2 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองเป้าหมายได้ภายในวันประเมินผล 31 มีนาคม 2567 และ 31 มีนาคม 2569 จำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 4 หรือจำนวนเงินเท่ากับ 1.85 ล้านบาทต่องวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง และจำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตรา 0.05% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 4 หรือจำนวนเงินเท่ากับ 9.25 แสนบาทต่องวดการชำะรดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการตามภาระผูกพันดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถบรรลุเป้าหมายจะไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามภาระผูกพัน

โดยมีผู้จัดจำหน่าย ประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงเทพ 2.ธนาคารกรุงไทย 3.ธนาคารกสิกรไทย (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย สำหรับการจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และ 4.ธนาคารไทยพาณิชย์ (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สำหรับการจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) โดยธนาคารกรุงเทพเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

โดยอันดับความน่าเชื่อถือ A แนวโน้มอันดับเครดิต Negative เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด