สธ.ออกประกาศ ใช้กัญชา กัญชง ปรุงอาหาร ต้องเข้าอบรมหลักสูตร 30 นาที

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกรมอนามัย ใช้ “กัญชา-กัญชง” ปรุงอาหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน และคนทำอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรปรุงอาหารที่ปลอดภัย 30 นาทีกับกรมอนามัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2565 ลงนามโดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย เป็นหัวข้อวิชาหนึ่งในหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำกัญชา หรือกัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำประกอบ หรือปรุงอาหาร เพื่อการจำหน่าย ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (7) และข้อ 16 (5) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2565”

Advertisment

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป)

ข้อ 3 กำหนดให้การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัยเป็นหัวข้อวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารตามเอกสารแนบท้ายแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของกัญชา หรือกัญชง และโทษในกรณีที่บริโภคไม่เหมาะสม รวมถึงต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร (คนปรุง-ทำอาหาร) โดยต้องมีระยะเวลาการอบรม 30 นาที

หลักสูตรอบรม กัญชา กัญชง

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

Advertisment