โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหาร 765 นาย มีผล 1 ต.ค.2565

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

วันที่ 10 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ

โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล จำนวน 765 นาย มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพ ประกอบด้วย พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)