นนทบุรี ประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอีก 2 อำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย อีก 2 อำเภอ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 มติชนรายงานว่า นายกร พันธุเสน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 ตุลาคม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัดนนทบุรี มีประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางใหญ่ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

อำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบด้วย

1.เทศบาลนครนนทบุรี ได้แก่

 • ชุมชนหมู่ 9 พิบูลสงคราม 1 ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดพลับพลา วัดเขมาๆ ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนกลาโหม คลองบุนนาค ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนบ่อนไก่ สามหลวง ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดนครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนซอยแสงเทียน ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดบางขวาง ตำบลส่วนใหญ่
 • ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ท่านสร้างกระดอ
 • ชุมชนวัดน้อยนอก ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนหมู่ที่ 3 บางกระสอ ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดแคนอก ตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดตำหนักใต้ ตำบลท่าทราย
 • ชุมชนหมู่ 3 ท่าทราย ตำบลท่าทราย

2.เทศบาลเมืองไทรม้า ได้แก่

 • หมู่ที่ 1-6 ตำบลไทรม้า

3.เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้แก่

 • หมู่ที่ 2-10 ตำบลบางกร่าง

4.เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ให้แก่

 • ชุมชนท่าน้ำนนท์ฝั่งบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดสลักใต้ ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดบางศรีเมือง 6 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดป่าเรไร ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดป่าเรไร 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนบ้านสวนริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนหลวงพ่อแดงริมคลองบางกอกน้อย ฝ่ายบางกร่าง
 • ชุมชนปิ่นทองริมคลองบางกร่าง ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนวัดโตนด ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนบ้านสวนนนท์ ตำบลบางกร่าง
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ได้แก่
 • หมู่ที่ 1, 2, 4 และ 5 บ้านบางไผ่

6.องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้แก่

 • หมู่ที่ 2-6 ตำบลบางรักน้อย

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ประกอบด้วย

 1. ตำบลบางแม่นาง หมู่ที่ 1-18
 2. ตำบลบางม่วง หมู่ที่ 1-15
 3. ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1-11
 4. ตำบลบางเลน หมู่ที่ 1-11
 5. ตำบลบางใหญ่ หมู่ที่ 1-6
 6. ตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1-8

ด้าน น.ส.อโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรณีที่เกิดสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนได้ โดยที่จังหวัดจะมีหรือไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกระทระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ.2662 ตามแนวทางปฏิบัติตาม นส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2922 ลว 19 กันยายน 2565

ส่วนการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือฯ ที่จังหวัดนนทบุรี มีประกาศนี้ เพื่อ

 1. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและใช้เป็นหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 2. เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อให้ผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ประสบสาธารณภัย