ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศให้ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย

น้ำท่วมนนทบุรี
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกประกาศ ให้7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นเขตพื้นที่อุทกภัย เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอปากเกรด จ.นนทบุรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยได้เกิดสถานการณ์พายุโนรู และภาวะฝนตกหนัก ฝนตกสะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย และภัยพิบัติฉุกเฉิน ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน

จึงได้ประกาศเขตพื้นที่อุทกภัยใน 7 ตำบล ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด ประกอบด้วย

  • 1. หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางพลับ
  • 2. หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าอิฐ
  • 3. หมู่ที่ 1-7 ตำบลเกาะเกร็ด
  • 4. หมู่ที่ 1-6 ตำบลอ้อมเกร็ด
  • 5. หมู่ที่ 1-6 ตำบลคลองพระอุดม
  • 6. หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางตะไนย์
  • 7. หมู่ที่ 1-12 ตำบลคลองช่อย

โดยให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด รวมถึงแผนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามเกณฑ์

สำหรับพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล มีผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 7,099 ครัวเรือน แบ่งเป็น ตำบลท่าอิฐ 2,335 ครัวเรือน ตำบลเกาะเกร็ด 1,678 ครัวเรือน ตำบลบางตะไนย์ 1,264 ครัวเรือน ตำบลคลองพระอุดม 980 ครัวเรือน ตำบลอ้อมเกร็ด 508 ครัวเรือน ตำบลบางพลับ 260 ครัวเรือน และ ตำบลคลองข่อย 74 ครัวเรือน

ประกาศเขตพื้นที่อุทกภัยใน 7 ตำบล ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด