ครม.ไฟเขียว 9 อรหันต์ บอร์ดการเคหะแห่งชาติ

ครม. แต่งตั้ง 9 อรหันต์ เคหะแห่งชาติ พล.ต.เจียรนัย วงศ์สะอาด-เตรียมทหาร รุ่น 29 ประธานบอร์ด อดีตปลัด สปน.กรรมการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

1.อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้ง ร้อยตำรวจเอกไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2.เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 9 คน ดังนี้

1.พลตรีเจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการ 2.นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการ 3.นายรณชัย จิตรวิเศษ กรรมการ 4.นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ 5.นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการ 6.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการ 7.นายชยงการ ภมรมาศ กรรมการ 8.พลเอกสุวิชา แก้วรุ่งเรือง กรรมการ 9.นายอนุกูล ปีดแก้ว (ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กรรมการ 10.นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

3.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งนายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แทนนายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป