ราชกิจจาฯประกาศ เลิก “มูลนิธินิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจาฯออกประกาศ เลิก “มูลนิธินิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครได้จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนแล้วเมื่อ 9 กันยายน 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลิก “มูลนิธินิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ลงนามโดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยนางมณีรัตน์ ดวงมาลา ผู้รับมอบอำนาจ ได้แจ้งการเลิกมูลนิธินิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชี และจำหน่ายชื่อมูลนิธิออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ราชกิจจาฯ ประกาศเลิกมูลนิธินิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ