โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กทม. 7 อัตรา

ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 7 ข้าราชการระดับสูง กทม.

วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 7 ราย) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ดังนี้

Advertisement

1.นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

2.นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

3.นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Advertisement

4.นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

5.นายไทภัทร ธนสมบัติกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง

6.นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสํานักการแพทย์

Advertisement

7.นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสํานักการโยธา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป