โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา คนใหม่

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง นายอนุพร อรุณรัตน์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังพลเอก สกล ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยพลเอกสกล ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุพร อรุณรัตน์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

Advertisment

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

แต่งตั้งวุฒิสมาชิก