โปรดเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. – พรรคการเมือง เตรียมเลือกตั้ง 2566

ราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.และ กฎหมายพรรคการเมือง มีผลบังคับใช้แล้ว เตรียมจัดเลือกตั้ง 2566

วันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎหมายสำคัญ 2 ฉบับที่จะใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 มีเนื้อหาสาระโดยสำคัญๆ อาทิ

ให้ กกต.ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน โดยให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นบัตร ส.ส.เขต และบัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับ จานวนคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ

Advertisment

ขณะที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 สาระสำคัญคือ แก้ไขเรื่องการทำระบบไพรมารี่โหวตในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง อาทิ ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองน้ันมีสมาชิก ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเกิน 100 คน  อาจแต่งตั้งสมาชิกให้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดได้ ตามจำนวนที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัดนั้น เช่น คัดเลือกผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง

อ่านกฎหมายฉบับเต็มทั้ง 2 ฉบับได้ที่นี่

– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A007N0000000000100&mibextid=Zxz2cZ

Advertisment

– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A007N0000000001300&mibextid=Zxz2cZ