ราชกิจจาฯ ออกประกาศ แจ้งช่องทางติดต่อ-ยื่นคำร้องกับกรมสรรพากร

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

สรรพากรออกประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกับกรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ทั้งยื่นคำร้อง คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ช่่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมสรรพากร พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำร้อง คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำร้อง คำขอ
หรือเอกสารหลักฐานอื่น นั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำร้อง คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่ประชาชนติดต่อกรมสรรพากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสรรพากร ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th/rdeservice เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำร้อง คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อติดต่อกรมสรรพากรหรืออธิบดีกรมสรรพากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากกรมสรรพากรว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่ www.rd.go.th/rdeservice

ประกาศกรมสรรพากร-ช่องทางติดต่อ


ประกาศกรมสรรพากร