ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง ประวัติศาสตร์ กุญชร ณ อยุธยา

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “ประวัติศาสตร์ กุญชร ณ อยุธยา” หลังบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุบเกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ ล.835/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายประวัติศาสตร์ กุญชร ณ อยุธยา ลูกหนี้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

ดังนั้น นับตั้งแต่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

Advertisement

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

อนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฝ่ายคำคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได์กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 7 มีนาคม  2566  ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

พิทักษ์ทรัพย์ ประวัติศาสตร์ กุญชร ณ อยุธยา