ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง พันโทชัยศักดิ์ หิรัญกิจ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง พันโท หรือนายชัยศักดิ์ หิรัญกิจ ถูกบริหารสินทรัพย์ มหานคร ยื่นฟ้องล้มละลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.1456/2566 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยบริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัดโจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของพันโท หรือนายชัยศักดิ์ หิรัญกิจ ลูกหนี้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไชต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://ratchakitcha.soc.go.th

สำหรับชื่อของพันโทหรือนายชัยศักดิ์ หิรัญกิจ มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านจัดสรรที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่เอกชนดำเนินการแล้วนำมาเสนอให้กำลังพลของกองทัพบกเข้าซื้อ ต่อมาถูกร้องเรียนเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด และ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเข้าดำเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว

พิทักษ์ทรัพย์พันโทชัยศักดิ์ หิรัญกิจ