ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทอมตะธานี หลังถูกธนาคารฟ้องล้มละลาย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทอมตะธานี จำกัด ลูกหนี้ที่ 1 และนางวริศรา สร้างสุขดี ลูกหนี้ที่ 2 เด็ดขาด หลังถูกธนาคารกสิกรไทยฟ้องล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.1183/2566 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทอมตะธานี จำกัด ลูกหนี้ที่ 1 และนางวริศรา สร้างสุขดี ลูกหนี้ที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

               

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้ หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 179/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไชต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https:/ratchakitcha.soc. go.th

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

กนกพร เลิศวรญาณ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อมตะธานี

Advertisement