โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ 33 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 33 ราย หลังได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) จำนวน 33 ราย ดังนี้

1. พลตำรวจโท ทรงเกียรติ วาทะกุล เป็นพลตำรวจเอก
2. พลตำรวจโท มโนช ตันตระเธียร เป็น พลตำรวจเอก
3. พลตำรวจตรีชัยพงษ์ ทรงพลนภจร เป็น พลตำรวจโท
4. พลตำรวจตรี บุญชัย ฤาชัยสา เป็น พลตำรวจโท
5. พลตำรวจตรี ประกาศ พงษ์พานิช เป็นพลตำรวจโท
6. พลตำรวจตรี พิมล บำรุง เป็น พลตำรวจโท
7. พลตำรวจตรี มนตรี สีทอง เป็น พลตำรวจโท
8. พลตำรวจตรี วินัย ทับทอง เป็น พลตำรวจโท
9. พลตำรวจตรี อมร ศรีทุนะโยธิน เป็น พลตำรวจโท
10. พลตำรวจตรีหญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ เป็นพลตำรวจโทหญิง
11. พันตำรวจเอก คลัง เสถียรธนเศรษฐ์ เป็น พลตำรวจตรี
12. พันตำรวจเอกก ธัชพล สิทธิวงค์ เป็น พลตำรวจตรี
13. พันตำรวจเอก นิรันดร์ โรหิตาคนี เป็นพลตำรวจตรี
14. พลตำรวจเอก ประสพชัย เสวกพันธุ์ เป็น พลตำรวจตรี
15. พันตำรวจเอก ปัญจพล ชำนาญหมอ เป็น พลตำรวจตรี

Advertisement

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่