รู้หรือไม่ ? ประกันสังคม มีผู้ประกันตนในระบบทั้ง 3 มาตรา 24.63 ล้านคน

สำนักงานประกันสังคม
ที่มาภาพ; เฟซบุ๊กเพจ ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม เผยยอดจำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33, 39, 40 ทั่วประเทศ เดือนมีนาคม 2567 รวม 24.63 ล้านคน แต่ละมาตราต่างกันอย่างไร เช็กที่นี่

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดเผยถึง ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนมีนาคม 2567 ว่า จากข้อมูลสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2567 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกมาตราคือ 33, 39, 40 โดยสรุปดังนี้

มาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,882,607 คน

มาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,770,493 คน

มาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณีขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศ จำนวน 10,980,484 คน

Advertisment

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ภาพรวมสรุปยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 24,633,584 คน

“ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมดูแลคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงชีวิตเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ”