โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 54 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศชั้นนายพล รวม 54 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศชั้นนายพล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 54 ราย ดังนี้

1. พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง เป็น พลตำรวจจเอก
2. พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช เป็น พลตำรวจโท
3. พลตำรวจตรี เฉลิมพล จินตรัตน์ เป็น พลตำรวจโท
4. พลตำรวจตรี ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น พลตำรวจโท
5. พลตำรวจตรี ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ เป็น พลตำรวจโท
6. พลตำรวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ เป็น พลตำรวจโท
7. พลตำรวจตรี ธนธัช น้อยนาค เป็น พลตำรวจโท
8. พลตำรวจตรี นพดล ศรส าราญ เป็น พลตำรวจโท
9. พลตำรวจตรี บุญญฤทธิ์ รอดมา เป็น พลตำรวจโท
10. พลตำรวจตรี ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ เป็น พลตำรวจโท
11. พลตำรวจตรี พนัญชัย ชื่นใจธรรม เป็น พลตำรวจโท
12. พลตำรวจตรี พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ เป็น พลตำรวจโท

พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

Advertisment

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่