โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 207 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2566 รวม 207 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล
วาระเมษายน 2566 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ รวม 207 ราย ดังต่อไปนี้

1. พลโท มานพ สัมมาขันธ์ เป็น พลเอก
2. พลโท ธีระพล เรือนใจมั่น เป็น พลเอก
3. พลโท ธนา เลาหวณิช เป็น พลเอก
4. พลโท ธีระยุทธ ศรีฟ้า เป็น พลเอก
5. พลโท เธียรพงศ์ เมืองพรหม เป็น พลเอก
6. พลโท ภูมินทร์ ชุมช่วย เป็น พลเอก
7. พลโท วิเชียร แข็งขัน เป็น พลเอก
8. พลโท ดิเรก ดีประเสริฐ เป็น พลเอก
9. พลโท สมภพ ศรีศิริ เป็น พลเอก
10. พลโท ยุทธพร สุบรรณภาส เป็น พลเอก
11. พลโท วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ เป็น พลเอก
12. พลโท สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม เป็น พลเอก
13. พลโท สมบุญ เกตุอินทร์ เป็น พลเอก
14. พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ เป็น พลเอก
15. พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น พลเอก

พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 207 ราย

ดูรายชื่อประกาศฉบับเต็มที่นี่

Advertisment