โปรดเกล้าฯ ให้ขรก.กระทรวงต่างประเทศพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย แต่งตั้ง 4 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้พ้นจากตำแหน่ง 1 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 4 ราย

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ 2 ฉบับ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับแรก มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน2 ราย ดังนี้

1. นายโวสิต วรทรัพย์ พ้นจากตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน

Advertisement

2. นางสาวลดา ภู่มาศ ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย

พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศฉบับที่ 2 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นางสาวพินท์สุดา ชัยนาม ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

Advertisement

ประกาศแต่งตั้ง

ประกาศแต่งตั้ง